"มุ่งมั่นพัฒนา ตรงเวลา มาตรฐาน"

กระทรวงสาธารณสุข ,การสื่อสารแห่งประเทศไทย ,กองทัพอากาศ ,กองทัพเรือ ,การไฟฟ้านครหลวงและกรมการบินพลเรือน

ทีมงานระดับมืออาชีพ ดำเนินงานมีคุณภาพ ในธุรกิจงานก่อสร้างและออกแบบตกแต่ง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2528 โดย นายธวัชชัย คูณชัยพานิชย์ , ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งที่มีมาตรฐานระดับสากล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

    บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างกับทางราชการในทุกหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข , การสื่อสารแห่งประเทศไทย , กองทัพอากาศ , กองทัพเรือ , การไฟฟ้านครหลวง และกรมการบินพลเรือน (กรมการขนส่งทางอากาศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นต้น และดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างกับทางเอกชนในหลายโครงการ อาทิเช่น บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท วังใต้ จำกัด (โรงแรมวังใต้) เป็นต้น

    ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นผลงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งในส่วนงานก่อสร้างและการให้บริการ ด้วยบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด มีทีมงานระดับมืออาชีพที่จะดำเนินงานที่มีคุณภาพ ในธุรกิจงานก่อสร้างและออกแบบตกแต่งในปัจจุบัน

ธุรกิจของเรา34 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

    งามวงศ์วานการช่างดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างมาเป็นปีที่ 34 เราให้บริการงานก่อสร้างกับทางราชการตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ทางบริษัทมีศักยภาพการในการทำงานสูงเพียบพร้อมด้วยบุคคลากรที่มากประสบการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ทันสมัย โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยทำงาน เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ เป็นต้น โดยการกำกับดูแลจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของวิศวกรและผู้ชำนาญการแต่ละด้านนั้นๆ พร้อมทำงานควบคู่กับทางบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า เสร็จภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดและได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้บริษัทยังคงพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับงานที่ครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต

ข้อมูลบริษัท


นายธวัชชัย คูณชัยพานิชย์

กรรมการผู้จัดการ

    บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด และ บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด ตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิจงานก่อสร้าง และการให้บริการ จึงพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ และราคา และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาดำเนินการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพภายในบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามบริบทขององค์กรและปัจจัยภายในได้แก่ ความรู้ขององค์กร วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ ตลอดจนปัจจัยจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมาและความต้องการที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คาดหวังจากบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นการกำหนดกลยุทธ์ ของการดำเนินงานในปีนี้และปีต่อๆไป

    ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดทำระบบนี้เป็นอย่างดี

    ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบการให้บริการงานก่อสร้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ท่านได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วต่อไป

วิสัยทัศน์

“ ก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คุณภาพผลงานระดับสากล และมอบความพึงพอใจระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า ”

พันธกิจ

• ดำเนินงานก่อสร้างด้วยวิธีการมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม

• เป็นบริษัทที่ความพร้อมด้านบุคลากรที่มากประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

• ก้าวเป็นขึ้นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

• พร้อมเติมโตขยายแนวทางของธุรกิจให้ครอบคลุมในสายงานก่อสร้างมากขึ้น

• มอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

คุณค่า

“ ยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ ”

วัตถุประสงค์

• มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

• จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม

    การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นจำเป็นต้องอาศัย พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานและคนงานรวมถึงวิศวกรที่มีทักษะ และประสบการณ์ กว่า 25,000 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

    บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด และ บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ และควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร, ก่อสร้างทาง, และส่วนประกอบอาคาร รวมถึงงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค เรื่องการออกแบบและพัฒนา

    ตั้งแต่กระบวนการประมูลงาน, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, จัดหาบุคลากร, ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบจนส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้าง โดย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ทุกข้อ ยกเว้น ข้อกำหนดที่ 8.3 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมการออกแบบ และธุรกิจของบริษัทฯ คือการควบคุม ดูแล การก่อสร้าง การวางระบบตามแบบที่ประมูลได้จากผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จึงขอยกเว้นในข้อนี้ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังไม่มีการรับทรัพย์สินใดๆ จากลูกค้า หรือการรับฝากดูแลทรัพย์สินใดๆ จากผู้จัดหาภายนอก

    ดังนั้นจึง ขอยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 8.5.3 ด้วย

image alt

Company Profile

สถานที่ตั้งสำนักงาน :

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เลขที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :

0-2580-8484 , 0-2580-7137 , 0-2588-1879

โทรสาร :

0-2588-1020

Email :

nkcnkc1985@gmail.com , nkc_nkc@hotmail.com

ทุนจดทะเบียน :

100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ :

0125552006827

บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ :

0125553019141

Organization Chart

image alt

ผลงานที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรม

24-03-2561 / 11:39

Internal Audit

เมื่อวานที่ 18,20 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทงามวงศ์วานการช่าง และ กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน ได้จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditing) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015

อ่านต่อ
11-04-2562 / 14:28

วันสงกรานต์ & วันเกิดผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันเกิดผู้บริหาร พวกเราชาว NKC และ JV-NKC เข้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในวันครบรอบวันเกิด และได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่จากคณะผู้บริหาร

อ่านต่อ
17-12-2561 / 09:10

สร้างฝายชะลอนํ้า อ.แก่งกระจาน

มื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 บริษัทงามวงศ์วานการช่าง และ กิจการร่วมค้างามวงศ์วานได้เชิญชวน พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอนํ้าที่ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ฝายชะลอน้ำ หรือ Check Dam คือสิ่งก่อสร้าง

อ่านต่อ

สนใจร่วมงานกับเรา

ยื่นใบสมัครที่นี้ คลิกเพื่อยื่นใบสมัครงาน หรือติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 02-588-1835 ต่อ 203 หรือ 208

" มุ่งมั่นพัฒนา ตรงเวลา มาตรฐาน "

ติดต่อเรา

โทร : 02-588-1535 , 02-588-1879
วันทำการ : จันทร์ - เสาร์ (8a.m.-5p.m.)

Email : nkcnkc1985@gmail.com
Web : https://www.nkc.co.th

ที่ตั้ง : 2 ซอย 2 งามวงศ์วานการช่าง ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

Your message has been sent. Thank you!